Algemene voorwaarden Multidiensten Nijenhuis | MatrasCleaner Nijenhuis

INHOUDSOPGAVE
 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbod, bestelling & totstandkoming van de overeenkomst
 4. Prijzen & tarieven
 5. Facturering & betaling
 6. Levering & leveringstermijnen
 7. Communicatie
 8. Uitvoering
 9. Wijziging en meerwerk
 10. Overmacht
 11. Klachten & garantie
 12. Eigendomsvoorbehoud
 13. Aansprakelijkheid
 14. Beëindiging van de overeenkomst
 15. Toepasselijk recht & geschillen
 16. Slotbepalingen

A. Definities

A.1) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten:
Werkzaamheden die Opdrachtnemer in opdracht en/of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, zoals onder meer het reinigen van een of meerdere matrassen.

Opdracht:
Bij wijze van overeenkomst verstrekte aanvraag van de opdrachtgever om diensten, zoals onder meer het reinigen van een of meer matrassen, van opdrachtnemer af te nemen.

Opdrachtgever:
Iedere (rechts)-persoon die aan MatrasCleaner Nijenhuis een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer:
MatrasCleaner Nijenhuis, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89933079.

Overeenkomst:
Een (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarbij Opdrachtnemer zich verplicht aan Opdrachtgever een of meer Producten of Diensten te leveren tegen betaling door Opdrachtgever van de daarvoor geldende vergoeding.

Producten:
Reinigingsproducten, waaronder matrasspray, en diverse andere producten.

Werkzaamheden:
Alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht, dit alles zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle Werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

A.2) Wanneer in deze algemene voorwaarden sprake is van mededelingen die ‘schriftelijk’ moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling per telefax of per e-mail.

B. Toepasselijkheid

B.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer en op alle overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer betrokken is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

B.2) Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Opdrachtnemer op te stellen opdrachtbevestiging.

B.3) Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van Opdrachtgever maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden derhalve Opdrachtnemer niet, tenzij Opdrachtnemer die voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

B.4) Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van Opdrachtgever, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

B.5) Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen Overeenkomst.

C. Aanbod Bestellen & totstandkoming van de overeenkomst

C.1) Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van Opdrachtnemer een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer dertig dagen geldig.

C.2) De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling of opdracht bij Opdrachtnemer en de aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer. Opdrachtgever aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling dan wel verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

C.3) De in artikel C.2 genoemde aanvaarding door Opdrachtnemer kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van Opdrachtgever langs elektronische weg is geplaatst.

C.4) Op Opdrachtnemer rust geen enkele verplichting om Opdrachtgever middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Opdrachtgever te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Opdrachtgever zoals deze door Opdrachtnemer is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

D. Prijzen & tarieven

D.1) Levering van Producten en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven.

D.2) Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere van overheidswege geldende heffingen, tenzij op de opdracht bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

D.3) Alle kosten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulp en/of reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

D.4) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door Opdrachtnemer worden ingevoerd.

D.5) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om stijging van één of meer van de kostenelementen (waaronder ook, doch niet uitsluitend wordt verstaan lonen en sociale premies) aan Opdrachtgever door te berekenen. Een zodanige prijsverhoging zal minimaal dertig dagen voorafgaand aan de datum waarop zij voor het eerst van toepassing zal zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever is in dat geval bevoegd om binnen zes weken na dagtekening van de brief afkomstig van Opdrachtnemer zoals bedoeld in de vorige zin, de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekend schrijven.

E. Facturering & betaling

E.1) Opdrachtnemer factureert Diensten bij aanvang van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met Opdrachtgever overeengekomen.

E.2) Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

E.3) Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer te verrekenen met een vordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook.

E.4) Opdrachtnemer heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Opdrachtgever te verlangen.

E.5) De betalingstermijn als bedoeld in artikel E.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.

E.6) Naast de wettelijke rente als bedoeld in E.5 is de Opdrachtgever bij overschrijding van de betalingstermijn als bedoeld in E.2 ook buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd aan Opdrachtnemer.

E.7) In geval van niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Opdrachtgever te vorderen.

F. Levering & leveringstermijnen

F.1) Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst een aanvang maken met de levering van de Producten of Diensten, indien het Product althans voorradig is en aanvang van de Diensten mogelijk is.

F.2) Alle door Opdrachtnemer gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

F.3) Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, zolang Opdrachtgever niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Opdrachtnemer bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

F.4) Elke gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van een gedeelte van samengestelde Overeenkomsten, kan worden gefactureerd, in welk geval dit gedeelte wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden in overeenstemming met het bepaalde in artikel E.

G. Communicatie

G.1) Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan. Om haar werking te hebben, dient de kennisgeving de ontvangende partij te hebben bereikt. De bewijslast ter zake rust op de partij die de kennisgeving verzendt.

H. Uitvoering

H.1) Opdrachtnemer zal zich inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

H.2) Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen worden verleend, is Opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

H.3) Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een persoon, zal Opdrachtnemer steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer personen met dezelfde kwalificaties.

H.4) Het is Opdrachtnemer toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde werkzaamheden en deze foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden.

H.5) De Opdrachtgever verplicht zich afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor materiaalopslag, kosteloos ter beschikking te stellen.

H.6) Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Opdrachtnemer onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Opdrachtnemer het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

H.7) Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken/faciliteiten zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen benodigd voor en goede uitvoering van de opdracht.

H.8) Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien dat naar de mening van Opdrachtnemer een goede of efficiënte uitvoering van de Opdracht bevordert.

I. Wijziging en meerwerk

I.1) Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

I.2) Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel I.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Diensten kan worden beïnvloed.

I.3) Indien een wijziging in de Overeenkomst als bedoeld in artikel 4.2 hiervoor, welke door FairyClean B.V. h.o.d.n. MatrasCleaner is geaccepteerd, hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden deze hogere kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

I.4) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor meer Werkzaamheden dan vermeld in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze Werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

J. Overmacht

J.1) Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Opdrachtnemer of Opdrachtgever niet kan worden toegerekend (waaronder oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan FairyClean B.V. h.o.d.n. MatrasCleaner door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Opdrachtnemer of Opdrachtgever, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Opdrachtnemer of Opdrachtgever komt.

J.2) In geval van overmacht zal Opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de Opdrachtgever. Ingeval van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend.

K. Klachten & garantie

K.1) Tenzij anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever klachten over Producten en/of Diensten binnen acht werkdagen na levering van de Producten en/of Diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Opdrachtnemer mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Opdrachtnemer ter zake van gebreken in geleverde Producten en Diensten.

K.2) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schrijffouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of facturen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg geldt de uitleg van Opdrachtnemer als bindend, tenzij het tegendeel door de opdrachtgever wordt bewezen.

K.3) Eventuele gebreken aan een deel van de geleverde Diensten en/of Producten door Opdrachtnemer geven Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

K.4) Een klacht ten aanzien van bepaalde Diensten en/of Producten van Opdrachtnemer schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

K.5) Op geleverde goederen is Opdrachtnemer nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Opdrachtnemer verstrekte garantie.

L. Eigendomsvoorbehoud

L.1) Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van alle aan Opdrachtgever geleverde (roerende) zaken, behorende tot enig Product, voor zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-) verplichting(en) jegens Opdrachtnemer uit hoofde van enige Overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige Overeenkomst daaronder begrepen.

M. Aansprakelijkheid

M.1) Opdrachtnemer draagt, behoudens het bepaalde in M.3, geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan – waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt verstaan directe en indirecte (bedrijfs) schade, gederfde winst en immateriële schade - anders dan voor schade ontstaan tengevolge van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel M blijkt.

M.2) De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een Product of Dienst geeft Opdrachtgever nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.

M.3) De totale aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig Product of enige Dienst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor dat Product of die Dienst bedongen prijs (excl. omzetbelasting). Indien de Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. omzetbelasting) bedongen voor één jaar.
Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

M.4) De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

M.5) Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade , daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel M3 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden.

M.6) Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door Opdrachtnemer geleverde Producten of Diensten.

M.7) Buiten de in artikel M.3 genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.

M.8) Adviezen worden door Opdrachtnemer naar beste weten en te goeden trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

M.9) Evenmin aanvaardt Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door Opdrachtgever van onjuiste of onvolledige gegevens, evenals ten gevolge van het niet verwerken van gegevens waarvan de ontvangst niet uitdrukkelijk door Opdrachtnemer is bevestigd.

M.10) Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst slechts inroepen, nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Opdrachtnemer ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

M.11) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.

M.12) Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van door Opdrachtnemer geleverde en of ter beschikking gestelde producten en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Opdrachtnemer en Opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

N. Beëindiging van de overeenkomst

N.1) Alle andere Overeenkomsten dan de Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, eindigen met hun volbrenging of op het door partijen bepaalde tijdstip.

N.2) Bij opzegging van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van tenminste één maand; opzegging geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. De Overeenkomst wordt stilzwijgend met een periode van één jaar verlengd.

N.3) Opdrachtnemer is, onverminderd haar recht tot ontbinding in geval van toerekenbare tekortkoming op grond van het bepaalde in artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek, bevoegd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de opdrachtgever
a. diens faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
b. surséance van betaling aanvraagt of aan hem surséance van betaling wordt verleend;
c. zijn onderneming liquideert en/of zijn activiteiten staakten/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
d. ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd.

N.4) In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

N.5) Opdrachtnemer is wegens voornoemde beëindiging van de Overeenkomst jegens Opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtgever van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Opdrachtgevers overigen ter zake toekomende rechten.

N.6) Indien Opdrachtgever of Opdrachtnemer gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden en hij van dit recht gebruik maakt, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer over het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst naar evenredigheid te betalen en alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden.

N.7) De artikelen 7:408 en 7:411 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

O. Toepasselijk recht & geschillen

O.1) Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

O.2) Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Uitgever, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

P. Slotbepalingen

P.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.